วิสัยทัศน์


“จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูมีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ”

1. จัดการศึกษาภาคบังคับให้นักเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

2. จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและให้นักเรียนมีความสุข

3. พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

4. พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม


เกียรติประวัติโรงเรียน


ผู้บริหาร

นายโสภณ หอมรักษ์

วุฒิการศึกษาปริญาโท (ศษ.ม.)

สาขา การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2533 จนถึง ปัจจุบัน


1. ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นโรงเรียนที่พัฒนางานเชิงระบบในการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ปีการศึกษา 2548

2. ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นโรงเรียนที่พัฒนางานเชิงระบบในการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ปีการศึกษา 2549

3. ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและบรรลุเป้หมายที่กำหนดไว้ ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 90.65

4. เป็นโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรม “เฝ้าระวังทันตสุขภาพในนักเรียน” อย่างเป็นระบบ ประจำปี 2550 เป็นได้รับเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลชัยบุรี

5. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปี 2550

6. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 ปี 2551

7. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เกียรติบัตรเลขที่ 118/2551

8. ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปี 2547 – 2550 และปี 2551 – ปัจจุบัน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04003/209 ลงวันที่ 7 เมษายน 2547